Huisregels

  • Het is verboden te roken in de accommodatie.
  • Huurder en gebruiker neemt alle huurvoorwaarden (zie huurkontrakt) in acht.
  • Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving.
  • Na 23:00 uur is het rustig en na 24:00 uur is het stil in en om de accommodatie.
  • De accommodatie moet netjes en ordelijk worden bewoond.
  • Huurder is verantwoordelijk voor alle ontstane schade veroorzaakt tijdens de gehuurde periode.
  • Huurder is verplicht ontstane schade voor vertrek aan verhuurder te melden.
  • Huurder laat de accommodatie achter (schoon en netjes) zoals deze bij aankomst aangetroffen is.

Algemene Huurvoorwaarden

Voorts onder de volgende bepalingen:

1 Bij de ondertekening van dit kontrakt zal huurder aan verhuurder een handgeld van maximaal 50% van de overeengekomen huursom betalen. Het handgeld is een vooruitbetaling op de huursom en zal derhalve bij de afrekening in mindering worden gebracht op de overeengekomen huursom. Het resterende bedrag der huur zal binnen de aan ommezijde vermelde termijn worden betaald.

2 Verhuurder is pas gebonden door deze overeenkomst na ontvangst van het handgeld.

Rechten en verplichtingen verhuurder

3 Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip zindelijk en in goede staat aan huurder op te leveren.

4 Verhuurder mag het gehuurde op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant-huurders doen bezichtigen.

5 Verhuurder mag in de meubilering en stoffering van de verhuurde ruimte na ondertekening van dit huurkontrakt generlei wijzigingen meer aanbrengen.

Rechten en verplichtingen huurder

6 huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.

7 Huurder mag het gehuurde niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen verblijven en/of overnachten dan bij dit kontrakt is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van verhuurder. Bij (zonder toestemming) overschrijding van het genoemde maximum aantal personen wordt de overeenkomst beschouwd te zijn ontbonden.

8 Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en proper bewonen, zulks met inachtneming van het reglement van orde, dat voor het betreffende vakantieverblijf geldt, en/of het reglement van orde van het recreatieterrein, waarop zich het betreffende vakantieverblijf bevindt; daarbij verbindt hij zich alle schaden - met uitzondering van de gevaren van brand - door zijn toedoen, of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering, het huisraad of anderszins ontstaan, direkt te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad.

9 Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn het huurobject met de zich daarin bevindende inventaris ordelijk en in goede staat af te leveren.

10 Huisdieren mogen niet meegebracht worden.

11 Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantie verblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.

12 Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daarin door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.

13 Huurder zal, tenzij anders is overeengekomen, zelf linnengoed meebrengen.

14 Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving. Na 23:00 uur is het rustig en na 24:00 uur is het stil in en om de accommodatie.

15 Het is huurder verboden te roken in de accommodatie.

Algemeen

16 De terbeschikkingstelling van het huurobject aan huurder geschiedt door de overhandiging der huissleutels.

17 Het vakantieverblijf dient tussen 16.00 en 18.00 uur op de dag van aankomst betrokken te worden. Huurders die niet tijdig op hun vakantieadres (kunnen) arriveren zijn verplicht de huurder/ sleutelbewaarder hierin tijdig in kennis te stellen, zodat een afspraak gemaakt kan worden over het in ontvangstnemen van de sleutel van het vakantieverblijf.

18 Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst, tenzij hij binnen vier uren na het betrekken van het huurobject bij de verhuurder heeft geprotesteerd. Verhuurder is verplicht desverlangend bij het einde van de huurtermijn op de oorspronkelijke huurovereenkomst een aantekening te stellen, dat het huurobject met daarin aanwezige inventaris konform de in het huurobject aanwezige inventarislijst ter beschikking van verhuurder is gesteld.

19 Bij de huurprijs bijkomende kosten dienen vooraf tussen huurder en verhuurder te worden overeengekomen en op het huurkontrakt te worden vermeld.

20 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen van huurder of ongevallen, een en ander behoudens ingeval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal huurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoedingen van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.

Ontbinding

21 Verhuurder is gerechtigd dit kontrakt als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:
a) indien bij de aanvang der huurperiode de volle huursom niet is voldaan;
b) indien huurder het gehuurde vóórtijdig verlaat;
c) indien huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag, waarop de huurtermijn een aanvang neemt vóór 20.00 uur, dat hij het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.
d) indien huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/ of het/ de reglement(en) van orde niet behoorlijk naleeft.

Onverminderd de aansprakelijkheid van de huurder voor de volle huursom in de sub a, b, c en d genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden - teneinde de in die gevallen ontstane schade te beperken - te trachten het object voor de tijd waarbij het niet door de huurder wordt betrokken aan een ander te verhuren; het uit dien hoofde ontvangen bedrag wordt in mindering gebracht op de door de huurder verschuldigde huursom onder inhouding evenwel van een bedrag van maximaal €16,- wegens gemaakte administratieve kosten. Dit artikel is mede van toepassing indien huurder door persoonlijke of andere omstandigheden verhinderd is van het gehuurde gebruik te maken.

Annuleringsbepalingen

22 Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiend uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. Deze Schadeloosstelling bedraagt:
25% van het huurbedrag ( met uitzondering van bijkomende kosten voor verbruik gas, water, elektra, etc.) indien de annulering meer dan zes maanden vóór de begindatum van de huurperiode valt;
50% van het huurbedrag ( met uitzondering van bijkomende kosten voor verbruik gas, water, elektra, etc.) indien de annulering 3 tot 6 maanden vóór de begindatum van de huurperiode valt;
75% van het huurbedrag ( met uitzondering van bijkomende kosten voor verbruik gas,water, elektra, etc.) indien de annulering één tot 3 maanden vóór de begindatum van de huurperiode valt;
100% van het huurbedrag ( met uitzondering van bijkomende kosten voor verbruik gas, water, elektra, etc.) indien de annulering één maand of korter vóór de begindatum van de huurperiode valt of indien de huurperiode reeds is ingegaan.
Mocht het betrokken object voor dezelfde periode alsnog verhuurd kunnen worden dan wordt het volledige bedrag minus maximaal €16,- administratie kosten vergoed.

23 Ingeval van eventuele geschillen, die tussen huurder en verhuurder mochten ontstaan naar aanleiding van deze huurovereenkomst of van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zal de meest gerede partij de bemiddeling inroepen van de plaatselijke VVV in wiens werkgebied het betreffende vakantieverblijf is gelegen, teneinde tot een minnelijke regeling te geraken, behoudens juridische maatregelen van conservatoire aard aan de zijde van verhuurder(-ster), die geen enkel uitstel gedogen.

24 De bemiddeling van de plaatselijke VVV kan alleen ingeroepen worden, indien de verhuurder van het betrokken vakantieverblijf als lid is aangesloten bij die VVV.

25 Wanneer op de bemiddeling van de plaatselijke VVV geen prijs wordt gesteld door een der partijen of anderszins de medewerking van de plaatselijke VVV niet mogelijk is, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde kantonrechter.

Uw groepsvakantie of familieweekend in Zeeland bij Huize Marja? Bekijk de beschikbaarheid